Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeelsleden en vertegenwoordigt de gehele schoolbevolking naar het bestuur en de schoolleiding. Door regelmatig te vergaderen en zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen de school, het bestuur en het onderwijs, bewaakt de MR mede de goede gang van zaken binnen de school. Het doel van de MR is:

  • Het nauwkeurig controleren van, adviseren over en instemmen met beleidszaken (zoals het aannamebeleid van personeel).
  • Het bewaken van de kernwaarden van de school: plezierig, persoonlijk, kleinschalig en creatief.
  • Intensief overleg te voeren met de directie omtrent het (personele) beleid.
  • Informatie verschaffen omtrent de activiteiten van de MR naar personeel en ouders.

De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Er hangt een ideeënbus in de hal waarin ouders en/of verzorgers op- en aanmerkingen kunnen achterlaten. Uiteraard kunt u dit ook persoonlijk of per mail doen. (mr@arentschool.nl)