Uitbeelden

Bewonderen

Optreden

Ontdekken

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de Arentschool is opgericht in 2013 door ouders om ondersteuning te bieden aan de doelstelling en ambitie van de Arentschool om een kwalitatief goede, kleinschalige basisschool te zijn die toegankelijk is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. De Stichting doet dit concreet door fondsenwerving onder ouders waarmee aanvullende activiteiten gefinancierd kunnen worden.

Op basis van het beschikbare budget wordt in overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Arentschool én de directie van de Arentschool het aanbod samengesteld en externe professionals ingehuurd.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Arentschool bestaat uit:

voorzitter: Caroline Kouwenhoven

penningmeester: Thamar de Goede

secretaris: Henri Gunneweg

bestuurslid: Robert

bestuurslid: Judith Hanck

Vergoedingen
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoedingen of beloningen.

Betalingsverkeer
Bancair is vastgelegd is dat alleen de penningmeester en voorzitter toegang hebben tot de bankrekening van de Stichting. Bij uitgaven groter dan € 500 is het gezamenlijk akkoord van de voorzitter en de penningmeester een vereiste.

Raad van Toezicht
Er is geen Raad van Toezicht.

Financiële gegevens
De Stichting ontvangt jaarlijks circa € 10.000 aan vrijwillige bijdragen van ouders.

Daarnaast is binnen het bestuur afgesproken dat de Stichting over een financiële buffer wil beschikken van € 2.000 om de overlap tussen de schooljaren te overbruggen. De Stichting verwacht door het afsluiten van schenkingsovereenkomsten met donateurs op stijgende donaties te kunnen rekenen. De verwachting is schooljaar 2019-2020 een lichte stijging die de jaren daarna zal doorzetten.

Onze Stichting wil graag transparant zijn over haar inkomsten en uitgaven.
Bekijk hier het financieel jaaroverzicht en de balans.

Stichting Vrienden van de Arentschool
Sophiakade 55, Rotterdam
vrienden@arentschool.nl
Kamer van koophandel: 58274723
RSIN / fiscaal nummer 852958742